NASZE SUKI* SUKA HODOWLANA *

SG10 BSZS 2021

SARA Primo Mio Grande
OMEN von der Zenteiche - MALIKA Primo Mio Grande
SARA Primo Mio Grande

» WIĘCEJ INFORMACJI «SG3 Klubu Polski 2019

MALIKA Primo Mio Grande
MARS von Aurelius - HAIFA Primo Mio Grande
MALIKA Primo Mio Grande

» WIĘCEJ INFORMACJI «